Θεμελίωση – Ανέγερση

Υπηρεσίες

Θεμελίωση

Για τη θεμελίωση των μεταλλικών υποστυλωμάτων χρησιμοποιούνται αγκύρια βάσει των τεχνικών προδιαγραφών, η τοποθέτηση των οποίων γίνεται με χρήση γεωδαιτικού σταθμού διασφαλίζοντας οριζοντιογραφική
και υψομετρική ακρίβεια.

 

Ανέγερση

Η ανέγερση της μεταλλικής κατασκευής καθώς και των επιμέρους εργασιών πραγματοποιείται με γνώμονα την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υπό την συνεχή επίβλεψη μηχανικού της εταιρίας μας.Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σε μία άψογη συνεργασία με αρμόδιους μηχανικούς και εργοδηγούς, προμελετούν τα σχέδια της μεταλλικής κατασκευής, επιλέγουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προχωρούν στην ανέγερση.