Πιστοποιήσεις

Η διασφάλιση της ποιότητας απορρέει από ένα σύνολο παραγόντων που διαθέτει η εταιρία. Η τεχνογνωσία των μηχανικών της εταιρίας αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην ποιοτική εργασία από το στάδιο μελέτης μέχρι το στάδιο τοποθέτησης του μεταλλικού σκελετού. Η εταιρεία είναι:

ΕΝ ISO 9001:2015

Πιστοποιημένη για την εφαρμογή Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

ΕΝ 1090-1:2009+A1:2011, ΕΧC3

Εναρμονισμένη με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 1090-1:2009+A1:2011, ΕΧC3 που αποτελεί την σήμανση CE των κατασκευών.

ISO 3834-2:2005

Πιστοποιημένη για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για συγκολλήσεις μεταλλικών υλικών με τήξη βάσει του προτύπου ISO 3834-2:2005.